Odszkodowanie za wypadek w pracy

             ODSZKODOWANIA ZA WYPADEK W PRACY

Ubezpieczenie z OC pracodawcy

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej pracodawcy ma na celu ochronę przedsiębiorcy przed negatywnymi skutkami finansowymi roszczeń zgłaszanych przez jego pracowników,na skutek szkód doznanych przez nich w wyniku wypadku przy pracy.

Przedmiot ubezpieczenia

Przedmiotem umowy jest świadczenie na rzecz poszkodowanego pracownika w takim zakresie, w jakim zobowiązany jest do tego pracodawca. Odszkodowanie wypłacane jest z zastrzeżeniem, że ustalona do wypłaty kwota zostaje pomniejszona o jednorazowe świadczenie otrzymane przez pracownika z ZUS – u.

Polisa zwalnia ubezpieczonego pracodawcę z konieczności uruchomienia własnych środków finansowych i problemów związanych z procedurą rozpatrywania roszczeń zgłaszanych przez pracownika, albowiem towarzystwo przejmuje na siebie całe postępowanie wyjaśniające i pokrywa ewentualne koszty postępowania sądowego.

Wypadek przy pracy

Za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie, wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące śmierć lub uszczerbek na zdrowiu. W jaki sposób ustalane są okoliczności i przyczyny wypadków przy pracy? Jak przebiega procedura powypadkowa?

ZDARZENIA, KTÓRE UZNAJE SIĘ ZA WYPADEK PRZYPRACY

Zgodnie z art. 3 ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadkówprzy pracy i chorób zawodowych mianem wypadku przy pracy określa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą:

 • podczas wykonywania lub w związku zwykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności albo poleceń przełożonych,
 • podczas wykonywania lub w związku zwykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bezpolecenia,
 • w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.
 • Urazem — w myśl definicji zawartej w art. 2 pkt 13 ww. ustawy — jest uszkodzenie tkanek ciała lub narządów człowieka wskutek działania czynnikazewnętrznego.

Na równi z wypadkiem przy pracy traktowany jest wypadek, któremu pracownik uległ:

w trakcie podróży służbowej, chyba że pracownik nie wykonywał w tym czasie powierzonych mu zadań,

podczas szkolenia w zakresie powszechnej samoobrony,

przy wykonywaniu zadań zleconych przezdziałające u pracodawcy organizacje związkowe.

Za wypadek przy pracy uważa się także nagłe zdarzenie, którego skutkiem jest uraz lub śmierć, a które nastąpiło w okresie ubezpieczenia wypadkowego z danego tytułu podczas:

 

 • uprawiania sportu (treningi, zawody) przez osobę pobierającą stypendium sportowe,
 • wykonywania odpłatnie pracy przez skazanego lub tymczasowo aresztowanego, na podstawie skierowania do pracy,

 

pełnienia mandatu posła lub senatora, pobierającego uposażenie,

 

 • odbywania szkolenia, stażu lub przygotowania zawodowego dorosłych lub przygotowania zawodowego w miejscu pracy przez osobę pobierającą stypendium w okresie odbywania tego szkolenia, stażu itd., na podstawie skierowania wydanego przezpowiatowy urząd pracy lub inny podmiot kierujący,
 • wykonywania pracy na rzecz spółdzielni przez członka rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub spółdzielni kółek rolniczych,
 • wykonywania pracy lub współpracy przy wykonywaniu pracy na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia,
 • wykonywania pracy na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub umowy o świadczenieusług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, albo umowy o dzieło, jeżeli umowa taka została zawarta z pracodawcą, z którym osoba pozostaje w stosunku pracy, lub jeżeli w ramach takiej umowy wykonuje ona pracę na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje wstosunku pracy,
 • prowadzeniadziałalności pozarolniczej lub współpracy przy niej,
 • wykonywania przez osobę duchowną czynności religijnych lub czynności związanych zpowierzonymi funkcjami duszpasterskimi lub zakonnymi,
 • odbywania służby zastępczej,
 • nauki w Krajowej Szkole Administracji Publicznej przez słuchaczy pobierających stypendium,
 • pełnienia przez funkcjonariusza celnego obowiązków służbowych.

 

RODZAJE WYPADKÓW PRZY PRACY

Śmiertelny wypadek przy pracy to wypadek, w wyniku któregonastąpiła śmierć w okresie nieprzekraczającym 6 miesięcy od dnia wypadku.

Za ciężki wypadek przy pracy uznaje się wypadek, na skutek którego nastąpiło ciężkie uszkodzenie ciała, takie jak: utrata wzroku, słuchu,mowy, zdolności rozrodczej, inne uszkodzenie ciała albo rozstrój zdrowia, naruszające podstawowe funkcje organizmu, choroba nieuleczalna lub zagrażająca życiu, trwała choroba psychiczna, całkowita lub częściowa niezdolność do pracy w zawodzie, trwałe, istotne zeszpecenie lub zniekształcenie ciała.

Jeżeli wypadkowi, w wyniku tego samego zdarzenia, uległy co najmniej dwie osoby, to mówimy o wypadku zbiorowym.

PROCEDURA POWYPADKOWA
Zgłoszenie wypadku

Osoba, która uległa wypadkowi przy pracy, jeżeli pozwala jej na to stanzdrowia, zawiadamia niezwłocznie o wypadku pracodawcę lub inny podmiot, narzecz którego wykonywała czynności, przy których doznała urazu.

Obowiązek zgłoszenia wypadku przy pracy ma każdy pracownik, który zauważyłtakie zdarzenie w zakładzie pracy. W tym przypadku zgłoszenie powinno wpłynąć do przełożonego osoby poszkodowanej i powinno być dokonane w formie pisemnej.

Zabezpieczenie miejsca wypadku

W razie wypadku przy pracy pracodawca jest obowiązany podjąć niezbędnedziałania, które wyeliminują lub ograniczą zagrożenie. Powinien teżzapewnić udzielenie pierwszej pomocy osobom poszkodowanym oraz zabezpieczyćmiejsce wypadku.

Pracodawca, na którego terenie zdarzył się wypadek, w którym zostałaposzkodowana osoba niebędąca jego pracownikiem — oprócz obowiązków wskazanychpowyżej — jest zobligowany do niezwłocznego zawiadomienia o wypadku pracodawcyposzkodowanego oraz do udostępnienia miejsca wypadku i niezbędnychmateriałów, a także do udzielenia informacji i wszechstronnej pomocy zespołowipowypadkowemu.

Miejsce wypadku powinno być zabezpieczone przed:

 • wstępem osób niepowołanychuruchomieniem bez potrzeby maszyn i innych urządzeń technicznych, które zostały wstrzymane wzwiązku z wypadkiem,
 • dokonywaniem zmian położenia maszyn, urządzeń technicznych i innych przedmiotów, którespowodowały wypadek lub mogą okazać się pomocne w ustaleniu jego okoliczności i przyczyny.
 • Zgodę na uruchomienie maszyn i innych urządzeń technicznych lub dokonanie zmianw miejscu wypadku wyraża pracodawca po uzgodnieniu ze społecznym inspektorempracy. Po wypadku śmiertelnym, ciężkim lub zbiorowym zgoda ta może byćwydana po konsultacjach z właściwym inspektorem pracy i prokuratorem,a w razie zaistnienia takiego wypadku w zakładzie górniczym — po uzgodnieniu z właściwym organem nadzoru górniczego.

Następuje to po stosownych oględzinach miejsca zdarzenia i ewentualnym — jeżelizajdzie taka potrzeba — sporządzeniu szkicu lub fotografii miejscawypadku.

Dokonywanie zmian w miejscu wypadku bez zgody pracodawcy jest dopuszczalne,jeśli zachodzi konieczność ratowania osób lub mienia znajdujących się w miejscuzdarzenia albo jeśli podjęte działania zapobiegną grożącemu niebezpieczeństwu.

Zawiadomienie o wypadku

Pracodawca ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić właściwego inspektora pracy i prokuratora o śmiertelnym, ciężkim lub zbiorowym wypadku przy pracy oraz okażdym innym wypadku, który wywołał wymienione skutki, mającym związek z pracą, jeżeli może być uznany za wypadek przy pracy.

Zespół powypadkowy

Bezpośrednio po otrzymaniu informacji o zaistniałym wypadku pracodawca powołuje zespół powypadkowy, który bada okoliczności i przyczyny wypadku oraz ustala,czy wypadek pozostaje w związku z pracą.

Skład zespołu powypadkowego jest uzależniony od rodzaju wypadku i przyjętego udanego pracodawcy systemu realizacji zadań w zakresie BHP. Najczęściej w składtego zespołu wchodzą:

 • pracownik kierujący komórką służby BHP oraz zakładowy społeczny inspektor pracy — przy wypadkach śmiertelnych, ciężkich i zbiorowych,
 • pracownik służby BHP oraz oddziałowy społeczny inspektor pracy — przy pozostałych wypadkach,
 • pracodawca lub pracownik zatrudniony przy innej pracy, któremu pracodawca powierzył wykonywanie zadań służby BHP, albo specjalista spoza zakładu — u pracodawcy, który nie ma obowiązku tworzenia służby BHP,
 • przedstawiciel pracowników posiadający aktualne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie BHP zamiast społecznego inspektora pracy w przypadku pracodawcy, u którego nie działa społeczna inspekcja pracy.

Jeśli pracodawca ze względu na małą liczbę zatrudnionych pracowników nie może dopełnić obowiązku utworzenia zespołu powypadkowego w ww. składzie dwuosobowym, okoliczności i przyczyny wypadku ustala zespół powypadkowy, w skład którego wchodzą pracodawca oraz specjalista spoza zakładu pracy.

W przypadku gdy wypadek miał miejsce na terenie innego zakładu pracy, ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku dokonuje zespół powypadkowy powołany przez pracodawcę poszkodowanego. Postępowanie wyjaśniające odbywa się w obecności przedstawiciela pracodawcy, w zakładzie którego zdarzył się wypadek.

Zespół powypadkowy ma obowiązek:

 • dokonać oględzin miejsca wypadku, stanu technicznego maszyn i innych urządzeń technicznych, stanu urządzeń ochronnych oraz zbadać warunki wykonywania pracy iinne okoliczności, które mogły mieć wpływ na powstanie wypadku,
 • sporządzić szkice, fotografie miejsca wypadku (jeśli jest to konieczne),
 • wysłuchać wyjaśnień poszkodowanego, jeśli pozwala na to stan jego zdrowia,
 • zebrać informacje dotyczące wypadku od świadków wypadku,
 • zasięgnąć opinii lekarza, a w razie potrzeby opinii innych specjalistów, w zakresie niezbędnym do oceny rodzaju i skutków wypadku,
 • zebrać inne dowody dotyczące wypadku,
 • dokonać prawnej kwalifikacji wypadku,
 • określić środki profilaktyczne oraz wnioski, zwłaszcza wynikające z oceny ryzyka zawodowego na stanowisku pracy, na którym wystąpił wypadek.

Koszty związane z ustalaniem okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy ponosi pracodawca.

Dokumentacja powypadkowa

Zespół powypadkowy, w terminie nie późniejszym niż 14 dni od dnia uzyskania zawiadomienia o wypadku, sporządza:

 • protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy (protokół powypadkowy) — w przypadku pracownika, lub kartę wypadku w przypadku osoby świadczącej pracę na innej podstawie niż stosunek pracy.
Protokół powypadkowy

Protokół powypadkowy sporządza się według wzoru ustalonego w przepisach rozporządzenia ministra gospodarki i pracy z 16 września 2004 r. w sprawie wzoru protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy (Dz. U. z2004 r., nr 227, poz. 2298).

Jeżeli ustalenie okoliczności i przyczyn wypadku trwa dłużej niż 14 dni, należy podać przyczynę opóźnienia wraz z uzasadnieniem w treści protokołu powypadkowego. Protokół przygotowuje się w niezbędnej liczbie egzemplarzy i dołącza się do niego zapis wyjaśnień poszkodowanego i informacji uzyskanych odświadków, a także zebrane w trakcie postępowania wyjaśniającego dowody:materiały, opinie lekarskie, opinie specjalistów, szkice lub fotografie miejsca wypadku.

Członek zespołu powypadkowego ma prawo złożyć do protokołu zdanie odrębne. Wrazie rozbieżności zdań członków zespołu powypadkowego o treści protokołu decyduje pracodawca.

Zespół powypadkowy jest obowiązany zapoznać poszkodowanego lub rodzinę zmarłego pracownika z treścią protokołu powypadkowego przed jego zatwierdzeniem. Poszkodowanemu rodzinie zmarłego pracownika przysługuje prawo zgłoszenia uwag i zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole.

Poszkodowany ma również prawo wglądu do akt sprawy i sporządzania z nich notatek, odpisów czy kopii.

Protokół powypadkowy podlega na zatwierdzeniu przez pracodawcę poszkodowanego wciągu 5 dni od dnia sporządzenia. Zatwierdzony protokół powypadkowy niezwłocznie doręcza się poszkodowanemu, a w razie wypadku śmiertelnego — jegorodzinie. Protokół powypadkowy dotyczący wypadków śmiertelnych, ciężkichi zbiorowych pracodawca dostarcza właściwemu inspektorowi pracy.

Stwierdzenie w protokole, że wypadek nie jest wypadkiem przy pracy albo że zachodzą okoliczności, które mogą mieć wpływ na prawo pracownika do świadczeń przysługujących mu z tytułu wypadku, wymaga szczegółowego uzasadnienia i wskazania dowodów stanowiących podstawę takiego stwierdzenia.

Zarejestrowanie wypadku

Na podstawie wszystkich protokołów powypadkowych pracodawca prowadzi rejestr wypadków przy pracy. Do rejestru wprowadza się następujące dane:

 • imię inazwisko poszkodowanego,
 • miejscei datę wypadku,
 • informacje dotyczące skutków wypadku dla poszkodowanego,
 • datę sporządzenia protokołu powypadkowego,
 • stwierdzenie, czy wypadek jest wypadkiem przy pracy,
 • datę przekazania do ZUS wniosku o świadczenia z tytułu wypadku przy pracy,
 • liczbędni niezdolności do pracy,
 • inne informacje, niebędące danymi osobowymi, których zamieszczenie w rejestrze jest celowe (w tym wnioski i zalecenia profilaktyczne zespołu powypadkowego).

Pracodawca jest obowiązany systematycznie analizować przyczyny wypadków przy pracy i na podstawie wyników tych analiz stosować właściwe środki zapobiegające podobnym zdarzeniom.

Karta wypadku

Ustalenia okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy wobec osób niebędących pracownikami, które w okresie ubezpieczenia wypadkowego z danego tytułu uległy wypadkowi, dokonuje w karcie wypadku:

 • podmiotwypłacający stypendium sportowe — w stosunku do pobierających to stypendium,
 • podmiot,na którego rzecz wykonywana jest odpłatna praca w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania — w stosunku do wykonującychtę pracę na podstawie skierowania do pracy,
 • Kancelaria Sejmu — w stosunku do posłów i Kancelaria Senatu — w stosunku do senatorów,
 • pracodawca,u którego osoba pobierająca stypendium odbywa staż, przygotowanie zawodowedorosłych, w miejscu pracy lub szkolenie — w stosunku do osób pobierającychstypendium w okresie odbywania stażu, przygotowania zawodowego itd.,
 • spółdzielniaprodukcyjna, spółdzielnia kółek rolniczych — w stosunku do członków tychspółdzielni,
 • podmiot,na rzecz którego wykonywana jest praca na podstawie umowy agencyjnej, umowyzlecenia lub umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnymstosuje się przepisy dotyczące zlecenia — w stosunku do wykonujących te umowy,
 • osobawykonująca pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub umowy oświadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisydotyczące zlecenia — w stosunku do współpracujących z tą osobą,
 • pracodawca— w stosunku do osób wykonujących pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowyzlecenia lub umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnymstosuje się przepisy dotyczące zlecenia albo umowy o dzieło, jeżeli umowa takazostała zawarta z pracodawcą, z którym osoby te pozostają w stosunkupracy,
 • podmiot,z którym została zawarta umowa agencyjna, umowa zlecenia lub umowa oświadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje sięprzepisy dotyczące zlecenia, albo umowa o dzieło — w stosunku do osóbwykonujących umowę, jeżeli w ramach takiej umowy praca jest wykonywana na rzeczpracodawcy, z którym osoby te pozostają w stosunku pracy,
 • ZUS — wstosunku do prowadzących pozarolniczą działalność oraz współpracujących przyprowadzeniu takiej działalności,
 • właściwazwierzchnia instytucja diecezjalna lub zakonna — w stosunku do duchownych,
 • pracodawca, u którego osoba odbywa służbęzastępczą — w stosunku do odbywających tę służbę,
 • KrajowaSzkoła Administracji Publicznej — w stosunku do słuchaczy tej szkołypobierających stypendium,
 • podmiot, w którym funkcjonariusz celny pełniłsłużbę — w stosunku do tych funkcjonariuszy.
  Wzór karty wypadku jest określony w załączniku do rozporządzenia ministra pracyi polityki społecznej z 19 grudnia 2002 r. w sprawie trybu uznaniazdarzenia powstałego w okresie ubezpieczenia wypadkowego za wypadek przypracy, kwalifikacji prawnej zdarzenia, wzoru karty wypadku i terminu jejsporządzenia (Dz. U. nr 236, poz. 1992).
 • Kartę sporządza się w trzech egzemplarzach. Pierwszy egzemplarz otrzymujeposzkodowany, drugi pozostaje w podmiocie ustalającym okoliczności wypadku, atrzeci przekazywany jest do jednostki organizacyjnej ZUS.
 • Poszkodowany lub członek jego rodziny może zgłosić uwagi i zastrzeżenia doustaleń zawartych w karcie wypadku.
WYPADEK W DRODZE DO PRACY I Z PRACY

Ustawa o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i choróbzawodowych nie przewiduje możliwości przyznawania świadczeń z tytułu wypadków wdrodze do lub z pracy, jeżeli wypadki te zaistniały po 31 grudnia 2002 r.

Kwestie związane z tym zagadnieniem reguluje obecnie ustawa z 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U.z 2004 r., nr 39, poz. 353 z późn. zm.). Gwarantuje ona prawodo renty z tytułu niezdolności do pracy mimo braku wymaganego stażu pracy, jeśli niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy.

Procedura powypadkowa

Ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku w drodze do lub z pracy dokonuje pracodawca wobec ubezpieczonego będącego pracownikiem, a w stosunku do pozostałych ubezpieczonych — podmioty określone powyżej w pod rozdziale: Karta wypadku.

Ubezpieczony, który uległ wypadkowi w drodze do lub z pracy, zawiadamia niezwłocznie o tym fakcie pracodawcę lub inny wyżej wskazany podmiot. Zgłoszenie wypadku powinno mieć formę pisemną.

Ustalenie okoliczności wypadku jest dokonywane w karcie wypadku w drodze do pracy lub z pracy. Wzór karty stanowi załącznik do rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z 24 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad oraz trybu uznawania zdarzenia za wypadek w drodze do pracy lub z pracy, sposobu jego dokumentowania, wzoru karty wypadku w drodze do pracy lub z pracy oraz terminu jej sporządzania (Dz. U. nr 237, poz. 2015).

Uznanie zdarzenia za wypadek w drodze dolub z pracy następuje na podstawie:

 

 • oświadczenia poszkodowanego, członka jego rodziny lub świadków co do czasu, miejsca i okoliczności zdarzenia,
 • informacjii dowodów pochodzących od podmiotów badających okoliczności i przyczyny zdarzenia lub udzielających poszkodowanemu pierwszej pomocy,
 • ustaleń sporządzającego kartę.

 

Kartę wypadku sporządza się nie później niż w terminie 14 dni od dnia uzyskania zawiadomienia o wypadku w dwóch egzemplarzach, z których jeden otrzymuje poszkodowany lub członek jego rodziny, a drugi przechowuje się w dokumentacji powypadkowej.

Wykorzystano materiały ze stron www.pip.gov.pl oraz www.zus.pl.