Znajdziecie tu Państwo ogólne informacje dotyczące świadczeń za szkody osobowe, jakie zakład ubezpieczeń zobowiązany jest wypłacić w przypadku zgłoszenia roszczeń z odpowiedzialności cywilnej sprawcy wypadku.

Wyróżniamy dwa rodzaje roszczeń w jakich zakład ubezpieczeń jest zobowiązany spełnić świadczenie, które związane są z odszkodowaniami za szkody na osobie.

Są to następujące roszczenia:

 • Osoby, które w wyniku wypadku doznały obrażeń ciała – świadczenia wypłacane poszkodowanemu,
 • W przypadku śmierci poszkodowanego – świadczenia wypłacane są osobom bliskim zmarłego.

Kodeksowe pojęcie szkody osobowej swym zakresem obejmuje:

 • Uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia.
 • Następstwo śmierci poszkodowanego.
 • Umyślne naruszenia dóbr osobistych.
 • Zadośćuczynienie pieniężne za szkody niemajątkowe.

Art. 444 §1 k.c. informuje poszkodowanego, że ma prawo żądać pokrycia kosztów leczenia.

Mamy prawo do zwrotu poniesionych strat za następujące wydatki:

 • koszty zakupów leków,
 • koszty związane z dodatkowym odżywianiem w okresie leczenia i rehabilitacji,
 • koszty pobytu w szpitalu i zabiegów rehabilitacyjnych,
 • koszty konsultacji u wybitnych specjalistów,
 • koszty środków opatrunkowych i przyrządów rehabilitacyjnych,
 • koszty związane z dodatkową opieką podczas leczenia,
 • koszty poniesione na zakup sprzętu ortopedycznego i protez,
 • koszty związane z przejazdami osób bliskich w celu odwiedzin poszkodowanego w szpitalu,
 • koszty przygotowania do wykonywania innego zawodu.

Przy kosztach leczenia bardzo ważne jest to, że poszkodowany ma prawo zażądać ich pokrycia z góry.

Wystarczy tylko, że poszkodowany uprawdopodobni wystąpienie kosztów, poprzez przedłożenie rachunków czy zaświadczeń i może zwrócić się do sprawcy szkody, jego ubezpieczyciela o wyłożenie potrzebnej kwoty z góry.

Przepisy prawne regulują także sposób naprawienia szkód majątkowych wynikłych ze śmierci poszkodowanego.

Po śmierci poszkodowanego przysługuje roszczenie o:

 • zwrot kosztów leczenia i pogrzebu,
 • rentę,
 • jednorazowe odszkodowanie – jeżeli wskutek jego śmierci nastąpiło znaczne pogorszenie ich sytuacji życiowej,
 • zadośćuczynienie czyli rekompesata za ból i cierpienie po stracie osoby bliskiej.

Ubezpieczenie OC obejmuje ochroną szkody w mieniu i na osobie poszkodowanego wyrządzone z winy ubezpieczonego kierowcy, posiadacza pojazdu mechanicznego, a w szczególności:

 • śmierci bezpośrednio poszkodowanego,
 • uszkodzenia ciała,
 • rozstroju zdrowia,
 • utraty , zniszczenie lub uszkodzenie mieni.

Przypadki, kiedy ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody ustalają stosowne przepisy ogólnych warunków ubezpieczenia OC. W aktualnie obowiązującej regulacji ustawodawca w art. 38.1. ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych wyłączył odpowiedzialność ubezpieczyciela w przypadku szkód:

 • polegających na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie mienia, wyrządzonych przez kierującego posiadaczowi pojazdu mechanicznego; dotyczy to również sytuacji, w której posiadacz pojazdu mechanicznego, którym szkoda została wyrządzona, jest posiadaczem lub współposiadaczem pojazdu mechanicznego, w którym szkoda została wyrządzona
 • wynikłych w przewożonych za opłatą ładunkach, przesyłkach lub bagażu, chyba że odpowiedzialność za powstałą szkodę ponosi posiadacz innego pojazdu mechanicznego niż pojazd przewożący te przedmioty;
 • polegających na utracie gotówki, biżuterii, papierów wartościowych, wszelkiego rodzaju dokumentów oraz zbiorów filatelistycznych, numizmatycznych i podobnych;
 • polegających na zanieczyszczeniu lub skażeniu środowiska.