Zadośćuczynienia i odszkodowania należą się osobom, którym bliska osoba zginęła w wypadku komunikacyjnym lub w wypadku przy pracy po 10.08.1997 roku.

WAŻNE:

Zadośćuczynienia i odszkodowania z polisy OC nie kompensują się z innymi świadczeniami po śmierci osoby bliskiej.

Odszkodowania po śmierci

Są to świadczenia pieniężne związane z pogorszeniem się sytuacji finansowej po śmierci osoby najbliższej. W zakres tych świadczeń wchodzą:

 • jednorazowe odszkodowanie,
 • renty dla współmałżonków,
 • oraz dzieci do 24 roku życia, pod warunkiem, że będą kontynuować naukę,
 • zwrot kosztów transportu zwłok, pogrzebu, pochówku, stypy, odzieży żałobnej, pomnika.

Zadośćuczynienia po śmierci

Są to świadczenia pieniężne, których zadaniem jest rekompesata za ból i cierpienie po stracie osoby bliskiej.

Do kręgu uprawnionych osób do zadośćuczynienia należą :

 • współmałżonek zmarłego,
 • dzieci,
 • rodzice,
 • rodzeństwo ( także przyrodnie ),
 • macocha,
 • ojczym,
 • dzieci przyjęte na wychowanie,
 • babcia, dziadek,
 • oraz osoby zamieszkujące wspólnie w jednym gospodarstwie domowym.

Zadośćuczynienie dla osób bliskich :

Wyrok Sądu Rejonowego Poznań – Stare Miasto w Poznaniu z dnia 3 listopada 2010 roku, sygn. akt XII C 1403/10, niepublikowany

Art. 446 k.c. określa podmiotowy i przedmiotowy zakres naprawienia szkody, jeżeli wskutek uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia nastąpiła śmierć poszkodowanego. Zobowiązany do naprawienia szkody jest podmiot, który według reguł określonych dla danego zdarzenia szkodzącego ponosi odpowiedzialność deliktową za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia, a w konsekwencji, śmierć bezpośrednio poszkodowanego. Natomiast do kręgu podmiotów uprawnionych do żądania kompensaty należą osoby pośrednio poszkodowane: 1) osoby, które poniosły koszty leczenia i pogrzebu zmarłego; 2) osoba, względem której ciążył na zmarłym ustawowy obowiązek alimentacyjny; 3) osoby bliskie, którym zmarły dobrowolnie i stale dostarczał środków utrzymania; 4) najbliżsi członkowie rodziny zmarłego. Przesłanki i zakres ich roszczeń są zróżnicowane. Zakresem odszkodowania na podstawie art. 446 § 4 k.c. objęty jest uszczerbek niemajątkowy doznany przez najbliższych członków rodziny zmarłego, w następstwie jego śmierci, wskutek uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia. Zadośćuczynienie za krzywdę jest dodatkowym roszczeniem, którego mogą oni żądać obok odszkodowania, określonego w art. 446 § 3 k.c. Krąg uprawnionych do domagania się kompensaty krzywdy odpowiada podmiotom, które mają prawo żądać naprawienia szkody majątkowej na podstawie art. 446 § 3 k.c. Kompensacie podlega doznana krzywda, a więc w szczególności cierpienie, ból i poczucie osamotnienia po śmierci najbliższego członka rodziny. Fakultatywny charakter zadośćuczynienia za krzywdę („sąd może także przyznać”) nie oznacza dowolności organu stosującego prawo co do możliwości korzystania z udzielonej mu kompetencji (por. wyrok SN z 17 stycznia 2001 r., II KKN 351/99, Prok. i Pr. (wkładka) 2001, nr 6, s. 11). W tej kwestii i co do wysokości zadośćuczynienia – por. komentarz do art. 445 k.c.

Źródło: Rzecznik Ubezpieczonych