Odszkodowania z OC – od A do Z

Szkody osobowe polegają na uszkodzeniu i rozstroju zdrowia, a jak wiadomo jest to największe dobro człowieka. Kodeks cywilny na zasadzie art. 445 K.C. reguluje i wymienia możliwości roszczeń w przypadku uszkodzenia ciała i rozstroju zdrowia osób poszkodowanych w wyniku wypadków komunikacyjnych w postaci zadośćuczynienia, które stanowi jednorazowe świadczenie odszkodowawcze.

Rodzaje roszczeń w przypadku uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia:

Odszkodowanie jednorazowe( art. 444§ 1 K.C. ) związane jest z pokryciem wszelkich kosztów, które wystąpiły w następstwie wypadku ( w tym rodzaju świadczeń zwrotu kosztów leczenia poszkodowany może zażądać z góry, lub po zakończonym leczeniu na podst. faktur lub rachunków w oryginale)

  • koszty zakupów leków,
  • koszty związane z dodatkowym odżywianiem w okresie leczenia i rehabilitacji ( diet koniecznych po leczeniu szpitalnym i operacyjnym )
  • koszty pobytu w szpitalu i zabiegów rehabilitacyjnych,
  • koszty konsultacji u wybitnych specjalistów, jeśli są niezbędne w dalszym leczeniu,
  • koszty środków opatrunkowych i sprzętu rehabilitacyjnego,
  • koszty związane z dodatkową opieką medyczną podczas leczenia ( opieka osób trzecich )
  • koszty poniesione na zakup sprzętu ortopedycznego i protez,
  • koszty związane z przejazdami osób bliskich w celu odwiedzin poszkodowanego w szpitalu,
  • koszty przygotowania do wykonywania innego zawodu (koszty przeszkolenia zawodowego )
  • koszty za leczenie stomatologiczne w przypadku ostrych stanów zapalnych i bólowych lub gdy było ono niezbędne w skutek nieszczęśliwego wypadku objętego ochroną ubezpieczeniowa,

Odszkodowanie z tytułu utraconego dochodu.

Sprawca szkody jest zobligowany do pokrycia wszelkich strat spowodowanych wypadkiem oraz utraconych korzyści majątkowych ( odpowiednio udokumentowanych – zaświadczenie z Urzędu Skarbowego – deklaracja podatkowa, Umowy o pracę, kontrakty, itp.). Do zasadnego zgłoszenia roszczenia koniecznym jest udokumentowanie częściowej niezdolności do pracy oraz udokumentowany spadek dochodu. Odszkodowanie z tytułu utraconego dochodu posiada przede wszystkim charakter wyrównawczy i nie jest podstawą utrzymania bytowego poszkodowanego

Renta z tytułu zwiększonych potrzeb ( art. 444§ 2 K.C. )

Poszkodowany na podstawie przepisów prawa może ubiegać się o krótkotrwałe naprawienie szkody w postaci renty na zwiększone potrzeby, jakimi są : opieka medyczna, sprzęt rehabilitacyjny ,amortyzacja tego sprzętu, niezbędne leki. Konieczną podstawą do ubiegania się i przyznania jest zaświadczenie lekarskie, które to odpowiednio precyzuje długość rehabilitacji oraz opiekę medyczną

Zadośćuczynienie ( art. 445 § 1 K.C.)

Zadośćuczynienie jest bardzo szczególną formą świadczenia, gdyż w odróżnieniu od odszkodowania , które to ma na celu naprawienie szkód materialnych i wymiernych, zapewnia pokrycie strat tzw. „ trudnych do określenia”- ból, cierpienie fizyczne i psychiczne. Zadośćuczynienie nie ma schematycznego procesu przyznawania środków finansowych, gdyż ma na nie wpływ bardzo wiele czynników z życia poszkodowanego. Bierze się przede wszystkim pod uwagę: doznane w wyniku wypadku obrażenia ciała, okres leczenia, sposób przebiegu leczenia, okres rehabilitacji oraz dalsze konsekwencje wypadku w przyszłości.