Szkody z polisy AC

Kiedy nie otrzymasz odszkodowania z polisy AC ?

Koniecznie zwróć uwagę na wyłączenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń czyli przypadki, w których ubezpieczyciel mimo zgłoszenia szkody zwolniony jest od wypłacenia odszkodowania!!!

Do standardowych wyłączeń należą przypadki, gdy szkoda:

 • powstała podczas użytkowania pojazdu niezgodnie z jego przeznaczeniem,
 • została spowodowana umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa,
 • powstała podczas prowadzenia pojazdu przez osobę będącą pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających,
 • osoba kierująca pojazdem w chwili szkody, nie posiadała wymaganych uprawnień do kierowania danym pojazdem ,
 • powstała podczas użycia pojazdu jako narzędzia służącego popełnieniu przestępstwa,
 • powstała podczas kierowania pojazdem niedopuszczonym do ruchu,
 • spowodowana została działaniami wojennymi lub związanymi ze stanem wojennym lub wyjątkowym, użyciem pojazdu w akcjach protestacyjnych, blokadach dróg i strajkach.

Często można otrzymać decyzję odmowną, jeżeli:

 • wartość szkody nie przekracza określonego w polisie udziału własnego w szkodzie,
 • kierowca zbiegł z miejsca wypadku,
 • kierowca nie posiadał wymaganego świadectwa kwalifikacji,
 • pojazd w chwili szkody nie posiadał ważnych badań technicznych,
 • szkoda związana jest z eksploatacją pojazdu,
 • pojazd użytkowany był niezgodnie z przeznaczeniem,
 • szkoda powstała w okolicznościach innych niż podane w zgłoszeniu szkody.