W języku prawa ruch pojazdu to nie tylko jego faktyczne przemieszczanie, dlatego naprawiane są także szkody zaistniałe przy :

  • wsiadaniu i wysiadaniu z pojazdu,
  • bezpośrednio przy załadowaniu i rozładowaniu pojazdu,
  • podczas zatrzymania,
  • postoju lub garażowania.

Zakład ubezpieczeń ma obowiązek wypłacić odszkodowanie w terminie 30 dni – począwszy od dnia złożenia zawiadomienia o szkodzie przez poszkodowanego lub uprawnionego. Czasem termin może być przedłużony jeśli w ciągu 30 dni zakład ubezpieczeń nie był w stanie ustalić okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń albo wysokości odszkodowania.

Począwszy od 01.01.2004r. obowiązuje zapis, ze odszkodowanie musi być wypłacone, nie później niż w terminie 90 dni od dnia złożenia zawiadomienia o szkodzie.

Zakład ubezpieczeń zobowiązany jest zakończyć postępowanie likwidacyjne w terminie 30 dni od daty zgłoszenia szkody.
Zgodnie z treścią nowych przepisów ubezpieczeniowych, Zakład ubezpieczeń powinien dopełnić wszelkich możliwych starań, aby rozpatrzyć roszczenia osoby poszkodowanej w terminie 30 dni od zgłoszenia.