Pytania i odpowiedzi – szkody rzeczowe

Jaki jest okres przedawnienia się szkód rzeczowych?

  Przedawnienie w takich sprawach wynosi ZAWSZE 3 LATA od daty powzięcia informacji o zdarzeniu, czyli niemal zawsze od daty samego zdarzenia.

Co z utraconą wartością rynkową pojazdu?

W przypadku, jeżeli w kolizji pojazd został uszkodzony, a w następstwie tego doszło do utraty jego wartości rynkowej, poszkodowany może wystąpić do Ubezpieczyciela sprawcy szkody z roszczeniem z tego tytułu tzn. utraty wartości handlowej auta. Zgodnie z art. 361 § 2 kodeksu cywilnego, po stronie zobowiązanego występuje obowiązek pełnej kompensaty szkody. Oznacza to, że kwota odszkodowania zawierać powinna zarówno koszt naprawy pojazdu, jak i kwotę odzwierciedlającą utraconą wartość handlową pojazdu. Zawsze, gdy poszkodowany domaga się wypłaty odszkodowania z tytułu utraty wartości handlowej należy określić konkretną kwotę, która ma stanowić rekompensatę. Jest to niezwykle trudne dla samego poszkodowanego. W praktyce najczęściej (nie zawsze) stosuje się więc Instrukcję przygotowaną przez Stowarzyszenie Rzeczoznawców Samochodowych Ekspertmot. Od dnia 12 lutego 2009 roku, Stowarzyszenie Ekspertmot wprowadziło nowe, bardziej korzystne dla poszkodowanych zasady określania rynkowego ubytku wartości pojazdów. W Instrukcji wprowadzono m.in. zapisy mówiące wprost, iż rynkowy ubytek wartości szacuje się dla pojazdów, utrzymanych w dobrym stanie technicznym, o okresie eksploatacji do sześciu lat. Zmiana treści Instrukcji została wprowadzona m.in. w związku z wystąpieniem Rzecznika Ubezpieczonych z czerwca 2008 r. do Stowarzyszenia, w którym to Rzecznik Ubezpieczonych wskazał na kilka ważnych problemów ograniczających prawo poszkodowanych do otrzymania odszkodowania z tytułu utraty wartości handlowej pojazdu po wypadku.

W przypadku kiedy poszkodowany nie zgadza się z wysokością odszkodowania ?

Kiedy poszkodowany nie zgadza się z wysokością odszkodowania wypłaconego przez TU na podstawie sporządzonej ekspertyzy istnieje konieczność  przedstawienia dodatkowego kosztorysu – sporządzonego przez niezależnego rzeczoznawcę na koszt Poszkodowanego. Z tego kosztorysu musi wynikać różnica w wysokości  świadczenia przyznanego przez TU a faktyczną wartością szkody.